đội ngũ cá heo

ĐỘI NGŨ HỌC VIỆN DIGITAL MARKETING – DOLPHIN ACADEMY

đội ngũ cá heo

Giảng viên Phúc Thắng Dolphin

Giảng viên: Nguyễn Phúc Thắng

Giảng viên Đưc Lee dolphin

Giảng viên: Lê Văn Đức

Giảng viên Nguyễn Ngọc Quân Dolphin

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Quân

Giảng viên Tạ Trung Kiên dolphin

Giảng viên: Tạ Trung Kiên

đội ngũ cá con

Đức Sơn đội support Dolphin Academy

Đức Sơn

SEOer

Hồng Huệ đội support Dolphin Academy

Hồng Huệ

Web Biulder

Khánh Linh đội support Dolphin Academy

Khánh Linh

Content Social

Nhật Phương đội support Dolphin Academy

Nhật Phương

Media Content

Thu Hiền đội support Dolphin Academy

Nguyễn Hiền

Designer

Quang Chiến đội support Dolphin Academy

Quang Chiến

Support ADS

Lê Trang đội support Dolphin Academy

Lê Trang

Content Tiltok